لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است


بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است

بیار باده که مستظهرم به رحمت او

 

حافظبه رحمت سر زلف تو واثقم ور نه


به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه

کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن ؟

 

حافظمکن از خواب بیدارم خدا را


مکن از خواب بیدارم خدا را

که دارم خلوتی خوش با خیالش

 

حافظرند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار


رند عالم سوز را با مصلحت‌بینی چه کار ؟

کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش

 

حافظما و می و زاهدان و تقوا


ما و می و زاهدان و تقوا

تا یار سر کدام دارد

 

حافظباغبانا ز خزان بی خبرت می بینم


باغبانا ز خزان بی خبرت می‌بینم

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

 

حافظحریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی


حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

 

حافظفریاد که از شش جهتم راه ببستند


فریاد که از شش جهتم راه ببستند

آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

 

حافظعتاب یار پری چهره عاشقانه بکش


عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

 

حافظدر ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس


در ضمیر ما نمی‌گنجد به غیر از دوست کس

هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس

 

حافظجان بیمار مرا نیست ز تو روی سوال


جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال

ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد

 

حافظز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

 

حافظمرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ


مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

 

حافظخدا را داد من بستان از او ای شحنه ی مجلس


خدا را داد من بستان از او، ای شحنه‌ی مجلس

که می با دیگری خورده است و با من سر گران دارد

 

حافظچون به هنگام وفا هیچ ثباتی ات نبود


چون به هنگا وفا هیچ ثباتیت نبود

می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری

 

حافظ