لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کوشش تدبیر ما مانع تقدیر نیست


کوشش تدبیر ما، مانع تقدیر نیست

چون شدنی می‌شود، زحمت بیجا مکش

 

جسمی همدانینقص در دوستی ماست که او دشمن ماست


نقص در دوستی ماست که او دشمن ماست

آن محبت به چه ارزد که سرایت نکند

 

جسمی همدانییار جستم که غم از خاطر غمگین ببرد


یار جستم که غم از خاطر غمگین ببرد

نه که جان کاهد و دل خون کند و دین ببرد

 

جسمی همدانی