لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آزادی ما چه سود دارد


آزادی ما چه سود دارد ؟

ما را قفس از شکسته‌بالی است

 

تنهای قمیمی روم زین شهر اما بس که رویم در قفاست


می‌روم زین شهر اما بس که رویم در قفاست

می‌توان هنگام رفتن کرد استقبال من

 

تنهای قمیزبان تا چند دست و پا زند در عرض مطلب ها


زبان تا چند دست و پا زند در عرض مطلب‌ها

خوشا محشر که می‌آید ز دست و پا سخن گفتن

 

تنهای قمیبوسیدم آن دهان را زان رو که گر بپرسند


بوسیدم آن دهان را زان رو که گر بپرسند

بوسیده‌ای کجا را ؟ گویم که هیچ جا را

 

تنهای قمی