لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

پیش از ایام سر زلف تو ای جان جهان


پیش از ایام سر زلف تو ای جان جهان

این قدر جمع نبودند پریشانی چند

 

تسلیم خراسانی