لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خوش آن دم کان پری رو بهر تسکین دل زارم


خوش آن دم کان پری رو بهر تسکین دل زارم

سخن گوید به غیر و باشدش روی سخن با من

 

تاجری خراسانی