لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ناله جانسوزم از بس دلنشین افتاده است


ناله‌ی جانسوزم از بس دلنشین افتاده است

هیچ کوهی بر‌نمی‌گرداند این فریاد را

 

تاثیر مشهدی