لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم


به ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم

که کوه می‌کند و دل نمی‌تواند کند

 

تاثیر تبریزیمایل تو را به غیر نخواهم وگرنه من


مایل تو را به غیر نخواهم وگرنه من

بیزارم از کسی که دلش مایل تو نیست

 

تاثیر تبریزیچو گویمش که بگیرم دل از تو گوید خیر


چو گویمش که بگیرم دل از تو؟ گوید خیر

خداش خیر دهد آن که خیر می‌گوید

 

تاثیر تبریزیگفتم مگر به خواب ببینم رخ تو را


گفتم مگر به خواب ببینم رخ تو را

پنداشتم که بی تو مرا خواب می‌برد

 

تأثیر تبریزیمایل تو را به غیر نخواهم وگرنه من


مایل تو را به غیر نخواهم و گر نه من

بیزارم از کسی که دلش مایل تو نیست

 

تأثیر تبریزیهمان غمی که تواند کند جوان را پیر


همان غمی که تواند کند جوان را پیر

عجب مدان که کند نوجوان، زلیخا را

 

تأثیر تبریزیعیب را اندک کمالی پرده پوشی می کند


عیب را اندک کمالی پرده‌پوشی می‌کند

هر که را یک گوش کر باشد، کری معلوم نیست

 

تاثیر تبریزیبر هنر چندان که افزودم شدم گمنام تر


بر هنر چندان که افزودم شدم گمنام‌تر

برگ چون بسیار شد، پوشیده ساز شاخ را

 

تاثیر تبریزیصاف دل بر خود مصیبت را گوارا می کند


صاف‌دل بر خود مصیبت را گوارا می‌کند

نیست رنج سوختن از داغ گشتن آب را

 

تاثیر تبریزیراست کیشان جهان آسان به مطلب می رسند


راست کیشان جهان آسان به مطلب می‌رسند

یک قدم تا منزل مقصود باشد تیر را

 

تاثیر تبریزیکنج عزلت می کند بر هرزه گردان کار مرگ


کنج عزلت می‌کند بر هرزه‌گردان کار مرگ

نیست از هستی نشانی در نشستن باد را

 

تاثیر تبریزیفریب زاهد بی معرفت پنهان نمی ماند


فریب زاهد بی‌معرفت پنهان نمی‌ماند

که ظاهر می‌شود مکر سراب آهسته آهسته

 

تاثیر تبریزیسایه را با زور دست از خاک نتوان بر گرفت


سایه را با زور دست از خاک نتوان بر گرفت

کس حریف مردم افتاده نتواند شدن

 

تاثیر تبریزیبا سبک روحی چه باک از حادثات آزاده را


با سبک روحی چه باک از حادثات، آزاده را ؟

سیل نتواند برد عکس در آب افتاده را

 

تاثیر تبریزیشبی در هجر او بر ما گذشته است


شبی در هجر او بر ما گذشته است

که باک از شورش محشر نداریم

 

تاثیر تبریزی