لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دنبال کرد خیل غمت اهل درد را


دنبال کرد خیل غمت اهل درد را

من ناتوان‌تر از همه بودم، مرا گرفت

 

بابا فغانی شیرازی