لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نتوانم از خجالت که بر تو آورم جان


نتوانم از خجالت که بر تو آورم جان

که شنیدم التفاتی نکنی به مختصرها

 

اوحدی