لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ساغر به غیر داد و ز رشکم خراب ساخت


ساغر به غیر داد و ز رشکم خراب ساخت

آتش به دیگری زد و ما را کباب ساخت

 

اوجی نطنزی