لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اکنون که تنها دیدمت لطف ار نه آزاری بکن


اکنون که تنها دیدمت لطف ار نه آزاری بکن

سنگی بزن، تلخی بگو، تیغی بکش، کاری بکن !

 

اهلی شیرازیگر کشد خصم به زور از کف من دامن دوست


گر کشد خصم به زور از کف من دامن دوست

چه کند با کشش دل که میان من و اوست ؟

 

اهلی شیرازی