لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تکلف گر نباشد خوش توان زیست


تکلف گر نباشد خوش توان زیست

تعلق گر نباشد خوش توان مرد

 

انسی جامی