لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز زلفش آمدی ای باد حال دلها چیست


ز زلفش آمدی ای باد حال دل‌ها چیست ؟

چگونه‌اند اسیران مستمند آن جا ؟

 

امیر خسرو دهلویکششی که عشق دارد نگذاردت بدینسان


کششی که عشق دارد نگذاردت بدین سان

به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد

 

امیر خسرو دهلویهمه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف


همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف

به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد

 

امیر خسرو دهلوی