لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بیماری من چون سبب پرسش او شد


بیماری من چون سبب پرسش او شد

می‌میرم از این غم که چرا بهترم امروز

 

امنی تبریزی