لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

قربان آن غارتگرم کان دل نه تنها میبرد


قربان آن غارتگرم کان دل نه تنها می‌برد

تاراج جان هم می‌کند، دین هم به یغما می‌برد

 

اشرف مازندرانی