لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بسترم نرم نخواهم که گران خوابی بخت


بسترم نرم نخواهم که گران خوابی بخت

سنگ را به زیر سرم بالش پر ساخته است

 

اشرف خراسانیاز فضای وادی مصر است یوسف خیزتر


از فضای وادی مصر است یوسف خیزتر

گلشن ایران مگر از چاه کنعان خورده آب ؟

 

اشرف خراسانیخویش را در نظر خلق نگه دار عزیز


خویش را در نظر خلق نگه دار عزیز

کز نظرها چو بیفتی به دهان‌ها افتی

 

اشرف خراسانی