لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر دوست بی وفاست مرا با وفا چه کار ؟


گر دوست بی‌وفاست مرا با وفا چه کار ؟

طوری که خوی اوست بدان خوی می‌کنم

 

اسد تبریزی