لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک تن آسوده در جهان دیدم


یک تن آسوده در جهان دیدم

آن هم آسوده‌اش تخلص بود

 

آسوده شیرازی