لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شرح دردم از زبان غیر پرسیدن چرا


شرح دردم از زبان غیر پرسیدن چرا ؟

می‌کنی چون لطف باری از زبان خود بپرس

 

وحشی بافقی
21 آگوست 2017