لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شب به شب آغوش تنگت پیله ی پروانه هاست


شب به شب آغوش تنگت پیله‌ی پروانه‌هاست

گرمی لبخندهایت قسمت بیگانه‌هاست

 

راویان آن قدر از تو قصه‌ها گفتند تا

واقعیت یافت آخر آن چه در افسانه‌هاست

 

ماهی ، اما سهم من از دیدنت آشفتگی‌ست

نیمه شب آواز خواندن عادت دیوانه‌هاست

 

گر چه پنهان کرده‌ای در خاکدان غم مرا

قد کشیدن در هوای نور ، رسم دانه‌هاست

 

هر که حتی دیر آمد ، زود رفت از خاطرات

فرصت محدود ، قانون مسافرخانه‌هاست

 

سفره‌ات را پهن کن ای مرگ ! با تو زندگی

دور هم بودن به صرف بهترین صبحانه‌هاست

 

کبری موسوی
9 جولای 2015