لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت


شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت

به هیچ و پوچ مرا روز و روزگار گذشت

 

شاپور تهرانی
11 نوامبر 2018