لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سر رشته ی تحریر نیفتاد به دستم


سر رشته‌ی تحریر نیفتاد به دستم

جز خط کف دست مرا دست خطی نیست

 

غنی کشمیری
21 ژوئن 2016