لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سر رشته ی امید گره بر گره فتاد


سررشته‌ی امید گره بر گره فتاد

از بس گسسته‌ای تو و ما باز بسته‌ایم

 

قاسم جوینی
2 آگوست 2017