لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سر به صد کسوت فرو بردیم و عریانی به جاست


سر به صد کسوت فرو بردیم و عریانی به جاست

وضع رسوایی که ما داریم گویا سوزن است

 

بیدل دهلوی
7 آگوست 2016