لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سخن ز عشق به هر جا نمی توان گفتن


سخن ز عشق به هر جا نمی‌توان گفتن

بیان ناز و نیاز است، قصه خوانی نیست

 

فانی کشمیری
12 آگوست 2015