لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سخنی دارم و ترسم که گرت پیش آیم


سخنی دارم و ترسم که گرت پیش آیم

آن قدر ذوق دهد رو که فراموش کنم

 

صرفی ساوجی
2 آگوست 2018