لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه


سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه

معصیت را خنده می‌آید از استغفار ما

 

قدسی مشهدی
16 مارس 2016