لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را


ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را

شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟

 

رهی معیری
۵ آبان ۱۳۹۷