لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز حال تشنه لبان خنجر تو را چه خبر ؟


ز حال تشنه لبان خنجر تو را چه خبر ؟

فرات را ز شهیدان کربلا چه خبر ؟

 

تمام عمر به بیگانگان برآمده‌ای

دل تو را ز سخن‌های آشنا چه خبر ؟

 

مرا چگونه شناسد سپهر خود نشناس ؟

خبر نیافته از خویش را ز ما چه خبر ؟

 

ز پشت آینه روی مراد نتوان دید

تو را که روی به خلق است از خدا چه خبر ؟

 

یکی است نسبت خار و حریر در ره من

مرا که از سر خود فارغم ز پا چه خبر ؟

 

تو را که نیست خبر از هوای عالم آب

ز لطف آب و ز کیفیت هوا چه خبر ؟

 

توان به درد رسیدن ز راه آگاهی

مرا که محو بلا گشتم از بلا چه خبر ؟

 

ز حال صائب مسکین که خاک ره شده است

تو را که نیست نگاهی به زیر پا چه خبر ؟

 

صائب تبریزی
14 ژوئن 2016
مرتبط با: ، ، ،