لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز تو ای گل نتوان یافت که با ما به چه رنگی


ز تو ای گل نتوان یافت که با ما به چه رنگی

نه به مهری، نه به کینی، نه به صلحی، نه به جنگی

 

عنایت اصفهانی
6 سپتامبر 2016