لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زود تسلیم شو ای خسته گرانجانی چیست


زود تسلیم شو ای خسته، گرانجانی چیست ؟

گر نیامد به عیادت، به عزا می‌آید

 

رفیع مشهدی
11 ژوئن 2016