لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زود اظهار محبت کردم و آزرده شد


زود اظهار محبت کردم و آزرده شد

در محبت صبر می‌بایست و دل بی‌تاب بود

 

ابراهیم شیرین اجاق
6 سپتامبر 2016