لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین


زهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین

تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شاهانی

 

مولوی
21 ژانویه 2018