لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زند ربط به هم پیوستگان را گفتگو بر هم


زند ربط ِ به هم پیوستگان را گفتگو بر هم

سخن چون در میان آید، دو لب از هم جدا گردد

 

غنی کشمیری
27 مارس 2016