لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زندگی بر گردن افتاده است یاران چاره چیست


زندگی بر گردن افتاده است یاران چاره چیست ؟

چند روزی هر چه باداباد، باید زیستن

 

بیدل دهلوی
2 آگوست 2017