لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زندگانی بلوغ بی یاری است


زندگانی بلوغ بی یاری است

رفته رفته غریب خواهی شد

 

محمد سهرابی
23 ژانویه 2019