لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زاهد غرور طاعت و ما خجلت گناه


زاهد، غرور طاعت و ما خجلت گناه

آورده‌ایم، تا تو پسندی کدام را…

 

شفایی اصفهانی
27 اکتبر 2015