لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زان نرخ جنس غمزه گران بسته ای که من


زان نرخ جنس غمزه گران بسته‌ای که من

محتاج این متاعم و آن در دکان توست

 

منصف کوهپایه‌ای
14 آگوست 2015