لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

روز قیامت هر کسی در دست گیرد نامه ای


روز قیامت هر کسی در دست گیرد نامه‌ای

من نیز حاضر می‌شوم، تصویر جانان در بغل

 

قدسی مشهدی
21 دسامبر 2017