لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رفت چون دولت رفیقان نیز با او میروند


رفت چون دولت رفیقان نیز با او می‌روند

تا بود روشن چراغت با تو باشد سایه‌ات

 

وحید قزوینی
31 دسامبر 2016