لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دیوانه باش تا غم تو دیگران خورند


دیوانه باش تا غم تو دیگران خورند

آن را که عقل بیش، غم روزگار بیش

 

انسی شاملوی هروی
17 سپتامبر 2015