لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دوست آن است کو معایب دوست همچو آیینه روبرو گوید


دوست آن است کو معایب دوست همچو آیینه روبرو گوید

نه که چون شانه با هزار زبان، پشت سر رفته مو به مو گوید

 

نشانی دهلوی
11 ژوئن 2016