لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست


دهان خصم و زبان حسود نتوان بست

رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار

 

سعدی
22 نوامبر 2018