لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دهان تنگ تو را در نظر از آن دارم


دهان تنگ تو را در نظر از آن دارم

که از جهان، دل عاشق به هیچ خرسند است

 

رفیع مشهدی
11 ژوئن 2016