لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دنبال کرد خیل غمت اهل درد را


دنبال کرد خیل غمت اهل درد را

من ناتوان‌تر از همه بودم، مرا گرفت

 

بابا فغانی شیرازی
25 نوامبر 2016