لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دنبال دل بلهوسان می رود آن شوخ


دنبال دل بلهوسان می‌رود آن شوخ

دانسته که رفتن ز پی مرده ثواب است

 

رفیع مشهدی
21 ژوئن 2016