لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل دادن و سخن نشنیدن گناه من


دل دادن و سخن نشنیدن گناه من

دل بردن و نگاه نکردن گناه نیست ؟

 

قدسی مشهدی
21 آوریل 2018