لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل به زبان نمیرسد لب به فغان نمیرسد


دل به زبان نمی‌رسد، لب به فغان نمی‌رسد

کس به نشان نمی‌رسد، تیر خطاست زندگی

 

بیدل دهلوی
29 نوامبر 2016