لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دعا کنم همه دم بهر تندرستی غیر


دعا کنم همه دم بهر تندرستی غیر

ز بیم آن که مبادا روی به دیدن او

 

حاجی اسماعیل قزوینی
25 جولای 2018