لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دزدیده نگاهی سوی من کردی و مردم


دزدیده نگاهی سوی من کردی و مُردم

کایا ز نگه کردن پنهان چه غرض بود؟

 

رشکی همدانی
22 جولای 2018